Kvalitetsledelse- og styring 2018-11-22T15:26:23+00:00

Kvalitetsledelse- og styring

Vikersund Bad benytter kvalitetsledelse for å initiere, planlegge, lede, og evaluere kvalitetsutviklingsprosesser samt drive kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomheten.  Kvalitetsstyring benyttes til å koordinere aktiviteter for å rettlede og styre virksomheten når det gjelder kvalitet.

Vikersund Bad har systematisk kvalitetsarbeid som en implementert del av drift, noe som tjener pasientene og gir god økonomistyring. Vikersund Bad  har siden våren 2011 hatt et sertifisert kvalitetsstyringssystem jamfør NS-EN ISO 9001:2008. Dette inneholder overordnede, styrende prosedyrer for avvikshåndtering, interne revisjoner, kontroll med registreringer og dokumenter, korrigerende og forebyggende tiltak, kompetansestyring og risikostyring.

Styringsprosedyrene gjelder for kjernevirksomhetene, støtteprosessene og ledelsesprosessene ved Vikersund Bad.

norsk_akkreditering