Kognitiv rehabilitering

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter tilbyr kognitiv rehabilitering for pasienter med gjennomgått hjerneslag, hodetraume eller hjernesvulst.

Kognisjon handler om hvordan vi tenker og oppfatter verden rundt oss. Hjernen bearbeider sanseinntrykk og vi handler ut fra denne informasjonen. Etter en skade på hjernen kan disse prosessene endres. Nedsatt hukommelse, oppmerksomhet eller evne til å planlegge gjøremål, vil påvirke evnen til å ivareta oppgaver man har i forhold til familie, hjem og arbeid. Noen opplever en økt trettbarhet (fatigue) som påvirker kapasitet, både fysisk og kognitivt. Det kan også oppstå følelsesmessige endringer eller vansker med relasjoner til andre.

Målet med kognitiv rehabilitering er å få økt innsikt i egne vansker og ved hjelp av undervisning om aktuelle tema, forstå de ulike prosessene og forstå hvordan dette påvirker ens handlinger.

For hvem?

 • Milde til moderate kognitive vansker etter hjerneslag, hodetraume eller hjernesvulst
 • Minimum tre måneder etter skaden har oppstått
 • Må være selvhjulpen i personlig stell og forflytning
 • Må ha noe innsikt i egne vansker
 • Ha intakte språkevner og kunne fungere i gruppe
 • Motivert for å lære mer om kognitive vansker og et ønske om å forbedre kognitiv funksjon

Rehabiliteringsforløpet består av

1. Kartleggingsopphold på en uke:

Pasienten kartlegges av et tverrfaglig team bestående av geriater, nevrolog, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, psykolog, logoped, idrettspedagog og sosionom. Det tildeles en kontaktperson som følger pasienten gjennom oppholdet. Det kartlegges på en rekke ulike områder, som skal munne ut i en tydeliggjøring av behov og mål for videre oppfølging. Det tverrfaglige teamet beslutter ut fra en helhetlig vurdering om pasienten er en aktuell kandidat for kognitiv rehabilitering ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter.

 • Kartlegging av kognitiv funksjon
 • Somatisk og nevrologisk undersøkelse
 • Observasjon i hverdagsaktiviteter (P-ADL)
 • Screening av språk og kommunikasjonsferdigheter
 • Kartlegging av arbeidssituasjon
 • Kartlegging av fysisk funksjon
 • Dialog med pasientens pårørende

Samtaler med kontaktperson med fokus på behov og mål for rehabiliteringen

2. Hovedopphold av tre ukers varighet (gruppe på 4-6 personer)

 • Undervisning og refleksjonsgrupper
 • Daglig fysisk aktivitet
 • Konkrete oppgaver knyttet til kognitive ferdigheter og strategier
 • En pårørendedag med undervisning og samtaler
 • Brukerrepresentant som deler egne erfaringer med kognitive vansker etter slag
 • Det avtales konkrete strategier for å nå mål som pasienten jobber videre med etter hjemreise

Kontaktperson avtaler to telefonsamtaler innen oppfølgingsoppholdet. Dette for å følge opp på strategier og tiltak som er avtalt.

3. Oppfølgingsopphold på en uke

Pasienten kalles inn til et nytt opphold ca. 8 uker etter hovedopphold. Det gjøres retesting på enkelte testområder for å kunne vurdere effekt av intervensjon. Denne uken er det fokus på samtaler med kontaktperson for oppfølging av tiltak. Det blir også repetisjon på aktuelle tema.

Henvisning og vurdering

Leger i sykehus kan henvise direkte til rehabilitering.

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregionen sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv “RKE”.