For hvem?

Tilbudet retter seg mot pasienter over 18 år, med kroniske muskel og bløtdelssmerter.

Et tverrfaglig vurderingsopphold i spesialisthelsetjenesten har som mål å gi pasienten får en helhetlig sammenstilling av sin situasjon og bidra til at pasienten får en plan for videre forløp.

Hva tilbyr vi?

Målet med rehabiliteringen er at deltakere med kroniske utfordringer kan øke sin livskvalitet og mestre sin hverdag bedre.

Rehabiliteringspersonalet ved Vikersund Bad jobber i tverrfaglig team. Teamet består av sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, ergoterapeut, idrettspedagoger, ernæringsfysiolog og lege. Hver deltaker får egen kontaktperson for individuelle samtaler/veiledning.

Samhandling med aktuelle eksterne aktører er sentral, og etter endt opphold sendes i samtykke med pasienten en tverrfaglig epikrise til innsøkende instans, fastlege og eventuelt andre aktører.

  • Det tverrfaglige teamet vil utføre ulike kartlegginger og kliniske undersøkelse, samt gjennomgå tidligere prøver og utredninger for en samlet konklusjon og anbefaling videre.
  • Deltakere vil få informasjon og veiledning fra de ulike faggruppene. Det vil ikke være behandling i løpet av dette korte oppholdet, men man kan delta på ulike aktvitetsgrupper og fellesundervisninger.
  • Det vil utarbeides en fyldig tverrfaglig rapport med samlet konklusjon og anbefaling om videre tiltak. Rapporten sendes fastlege og eventuelt andre aktuelle aktører ved samtykke fra pasienten.

 

Oppholds type og varighet:

4 døgn, ankomst mandag og avreise fredag.

Praktisk informasjon