CFS/ME Mestringskurs

Rehabilitering ved CFS/ME

For hvem?

Pasienter over 18 år med diagnostisert CFS/ME.

Tilbudet retter seg mot de som har:

 • CFS/ME av mild og moderat grad
 • som er selvstendige i daglige funksjoner
 • muligheter for å gjennomføre noe kognitiv eller fysisk aktivitet

 

Hva tilbyr vi?

CFS/ME mestringskurs er et gruppebasert tilbud, med individuell oppfølging og tilpassing. Rehabiliteringstilbudet bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære seg strategier som mobiliserer egne ressurser.

Målsetning med kurset er å gi deltagerne:

 • mulighet til å kjenne seg igjen i andre med samme diagnose/problematikk
 • økt forståelse for egen sykdom og verktøy til mestring
 • innsikt, forståelse og økt trygghet i egen helsesituasjon

 

Behandling, tiltak og tema for kurset er valgt ut med bakgrunn i:

 • erfaringer med brukergruppen
 • samsvar med oppdatert forskning
 • anbefalinger i Nasjonal Veileder for pasienter med CFS/ME
 • samarbeid med andre rehabiliteringsaktører i nasjonalt nettverk for CFS/ME

Kurset er basert på temaundervisninger og refleksjonsgrupper, der den enkeltes aktive deltakelse og medvirkning er viktig. Medlemmene av gruppen utgjør en verdifull ressurs for hverandre.

Aktuelle tema:

 • Mestring – mestringsbegrepet, ressurser/krav, motivasjon, hva skal jeg mestre?
 • CFS/ME i et medisinsk perspektiv – Hva er CFS/ME?
 • Hverdagen med CFS/ME: struktur og balansegang
 • Energiforvaltning
 • Verdier – det som er viktig for meg – prioritering
 • Kognitive mestringsteknikker
 • CFS/ME og ernæring
 • Grensesetting/polariteter/aksept/følelser
 • Stress og stressmestring
 • Selvbilde
 • Mål og veien videre

 

Mestringskurset omfatter også ulike former for avspenning og oppmerksomhetstrening i sal og basseng.

Kursdeltagerne vil få individuelle timer med ulike fagpersoner (fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, lege, psykiatrisk sykepleier, ernæringsfysiolog etc) og ukentlige møter med kontaktperson/veileder.

Rehabiliteringstilbudet tilpasses individuelt med bakgrunn i deltagers funksjonsnivå, kapasitet og behov. Samhandling med aktuelle eksterne aktører vil være sentralt. Etter endt opphold sendes en tverrfaglig epikrise til innsøkende instans, fastlege og eventuelt andre aktuelle aktører.

Det vil være en «Pårørende dag» mot slutten av primæroppholdet. Hver deltager kan ha med seg inntil 2 pårørende på denne dagen.

Her vil fokusområdene være:

 • Hva er CFS/ME?
 • Hva er et Mestringskurs?
 • Kommunikasjon og relasjon ved sykdom
 • Pårørenderollen

 

Varighet:

Døgnbasert gruppetilbud: 6 uker

Kurset er sekvensielt med et 4 ukers primæropphold, ca 2 måneder hjemme og 2 uker oppfølgingsopphold.

Praktisk informasjon