Kronisk muskel og bløtdelssmerter gruppeopphold (mestringskurs)

delytelse_j_gruppe

For hvem?

Tilbudet retter seg mot pasienter over 18 år, med kroniske muskel og bløtdelssmerter.

 

Hva tilbyr vi?

Målet med rehabiliteringen er at deltakere med kroniske utfordringer kan øke sin livskvalitet og mestre sin hverdag bedre.

Rehabiliteringspersonalet ved Vikersund Kurbad jobber i tverrfaglig team. Teamet består av sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, ergoterapeut, idrettspedagoger, ernæringsfysiolog og lege. Hver deltaker får egen kontaktperson for individuelle samtaler/veiledning, hvor det også jobbes med målsetning for oppholdet.

Det tilrettelegges en aktivitetsplan for oppholdet ut i fra deltakers funksjonsnivå og målsetting, Det er blant annet mulighet for trening i varmtvannsbasseng, pilates, spinning, turgrupper og trening i apparatsal.

Etter endt opphold sendes i samtykke med pasienten, en tverrfaglig epikrise til henviser, fastlege og eventuelt andre aktuelle aktører.

 

Gruppebasert opphold:

  • Tilbudet består av mestringskurs, med individuell oppfølging av ulike faggrupper.
  • Deltakelse forutsetter alminnelig gode norskkunnskaper.
  • Rehabiliteringstilbudet bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltakerne skal lære seg strategier som mobiliserer egne ressurser.
  • Deltakere kjenner seg igjen i andre med samme diagnose/problematikk.
  • Deltakelse gir økt forståelse for egen sykdom/problematikk og verktøy til mestring.
  • Deltakelse gir innsikt, forståelse og økt trygghet i egen situasjon.
  • Kurset er basert på temaundervisninger i ledede selvhjelpsgrupper, hvor deltakerne av gruppen utgjør en viktig ressurs for hverandre. Den enkeltes deltakelse og medvirkning er viktig.
  • Temaer på kurset kan være mestring, motivasjon, aksept, stress og stressmestring, grensesetting, kognitive mestringsstrategier, mål og veien videre.
  • Under kurset jobbes det med ulike tilnærminger, basert på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger, herunder individuell refleksjon og refleksjon og samtale i grupper, erfaringslære, arbeid med mål og planer, oppmerksomhetstrening og avspenning.
  • Det vil være en pårørendedag siste fredag før avreise i primæroppholdet, der fokusområder er kroniske smerter, kommunikasjon og relasjon og pårørenderollen.

 

Varighet:

Døgntilbud: 3+2 uker sekvensielt opphold.

Det vil si 3 ukers opphold, etterfulgt av en hjemmeperiode på rundt 4 uker, deretter 2 ukers oppfølgingsopphold.

Praktisk informasjon